התחדשות יהודית

הפוסט-מודרניזם נתפס בציבור כהלך רוח המבטל כל משמעות. אמונת ישראל, כידוע, מייחסת משמעות לכל נברא, ובתוך כך לכל מעשה אנוש. לכאורה, סתירה זו בין הפוסט-מודרניזם ליהדות אינה ניתנת לגישור. במאמר זה אנסה להראות כי לפוסט-מודרניזם (להלן, פ"מ) ישנן משמעויות חברתיות המאתגרות את עולם המחשבה היהודי להלכה ולמעשה.
מענה ראוי לאתגר הפ"מ יכולה להיות התחדשות קהילתית יהודית.
מגמת הקהילתיות מתרחבת בעולם כמענה לאתגרים החברתיים, בייחוד על רקע הביקורת הפוסט-מודרניסטית. מגמה זו טבועה ב'גנים' של תרבות ישראל והיה צפוי כי החברה הישראלית תשמש מופת לפריחה קהילתית. והנה דווקא במדינת ישראל נדחקה הקהילתיות מפני הממלכתיות, עד כי קשה מאד לשקמה. מאמר זה קורא  להתחדשות קהילתית יהודית בישראל.

קריאה זו נשענת דווקא על המשמעויות החברתיות של התאוריות הפוסט-מודרניסטיות. טענתי היא  כי הגישה הפוסט-מודרניסטית לא רק שאינה מתנגשת עם השקפת העולם היהודית, היא אף תורמת להתפתחותה. תופעה זו קשורה קשר הדוק עם תהליכי בניית חברה אזרחית ותחיית  הקהילתיות לנוכח משבר מדינת הרווחה המערבית.  הצורך בהתחדשות קהילתית יהודית אינו יחודי לישראל הוא נוגע לעולם היהודי כולו, על כך אוכל רק לרמוז במאמר זה. המעבר מהלכה למעשה יוצג באמצעות מודל המהווה תשתית ראשונית להתחדשות קהילתית יהודית.
מאמר זה נדפס ב'אקדמות'  כתב עת למחשבה יהודית, כרך י"ג, ניסן תשס"ג.

המאמר המלא: התחדשות יהודית